Bilgi Edinin
kapat
3 Ay ÜCRETSİZ Cloud Sunucu Kodu CLOUD90 Hemen Üye Ol
top banner

Tüm Kapalı Alanlar Güvenlik Kamera Kayıt

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

PENTECH Bilişim Teknolojileri San. ve Tic.Ltd.Şti. - PENTECH

PENTECH olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, PENTECH tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. PENTECH Aydınlatma Metni ’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, çalışanlara bildirildikten sonra geçerlilik kazanır.

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İşlenen Verinin Kategorisi FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ
Verilerin İçeriğiKamera Kayıtları
İşleme AmaçlarıFiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması, İşe Giriş Çıkışların, Kontrolü Ve Çalışan Performansının Takibi
İşlemenin Hukuki Dayanakları6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen; 5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Toplama YöntemleriFirmamıza ait mekanların ortak alanlarında bulunan kamera sistemlerimiz tarafından otomatik yollarla toplanıp işlenmektedir
Aktarılma AmaçlarıHukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Aktarılan Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Savcılık, Emniyet vb.
Aktarılma YöntemleriUSB Kopyalayıp Elden Teslim Edilmesi, Savcılık ve/veya Emniyetin Talebi Üzerine Taşınabilir Medya Cihazına Kopyalayıp Kargo İle Gönderilmesi, Bizzat Kamu Çalışanlarının Yerinde İzlemesi
Yurtdışına AktarımFİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

3. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.pendc.com/kvkk internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “PENTECH Bilişim Teknolojileri San. ve Tic.Ltd.Şti.” “Ovaakça Eğitim Mahallesi İstanbul Caddesi No.: 750/1 Osmangazi / BURSA’’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, [email protected] KEP adresimize veya ilgili formu [email protected] adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

Gönderdiğiniz e-postalar teknolojisi gereği gönderdiğiniz adrese ulaşmayabilir. Bu durumdan PENTECH sorumlu tutulamaz. Başvurunuzu e-posta ile başvuru yapmanız durumunda, başvurunuzun ulaşıp ulaşmadığını teyit etmeyi unutmayınız. Teyit bilgisi için 0224 322 00 00 no.lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz

PENTECH, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. Saygılarımızla,

go-top Başa Dön